Džemma Skulme

Dzimusi 1925. gada 20. septembrī Rīgā Latvijas modernisma

klasiķu gleznotāja Oto Skulmes un tēlnieces Martas Skulmes ģimenē.  

Latviešu gleznotāja, viena no nozīmīgākajām un aktīvākajām padomju laika 

Latvijas kultūras dzīves veidotājām.  

Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu (1949) un Iļjas Repina Valsts akadēmiskā glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta aspirantūru Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga; 1955). 

Regulāri piedalījusies izstādēs un veidojusi personālizstādes. Vadījusi Latvijas Mākslinieku savienību no 1977. līdz 1992. gadam, mērķtiecīgi atbalstot moderno mākslu un veicinot Mākslas dienu uzplaukumu. Devusi ieguldījumu Atmodas virzībā. Džemmai Skulmei ir nepārvērtējama loma 20. gadsimta otrās puses Latvijas mākslas attīstībā un sabiedriskajā dzīvē Latvijā. Kā PSRS Augstākās padomes un Tautas deputāte aktīvi piedalījusies Mihaila Gorbačova pārbūves un atklātības demokrātiskajos procesos.  

Džemmas Skulmes darbi ir Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā, Valsts Tretjakova galerijā Maskavā (Krievija), Ratgersa universitātes Zimmerlijas Mākslas muzejā (ASV) un privātkolekcijās – Zuzānu kolekcijā (Latvija) un ārvalstīs. 

Apbalvojumi 

Triju Zvaigžņu ordenis (1995); Latvijas PSR Tautas mākslinieks (1976), PSRS Valsts prēmija (1984),  Ministru kabineta balva (2009) , 2019. gadā – Purvīša balva par mūža ieguldījumu. 

 

Personālizstādes 

 

Māksliniece sarīkojusi personālizstādes Rīgā (1968, 1985, 1992, 1994, 1995); Šveicē un Milānā (1971); Viļņā (1976); Kalē (Francija, kopā ar O.Ābolu);

Fredrikstādē (Norvēģija, 1994, 1995); Cēsīs (1996); Kijevā (1997), arī galerijās Vācijā, Austrijā, Kanādā un ASV. 

Mākslinieces darbi atrodas Latvijas Valsts Mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijā, ), Ratgersa universitātes Zimmerlijas Mākslas muzejā (ASV), Tretjakova galerijas (Krievija) kolekcijās.  

Viņas darbi atrodas arī personu privātkolekcijās, kuru vidū ir minami Krievijas prezidents un Dānijas karaliene, Latvijā - Zūzānu kolekcijā uc.

 

Mirusi 2019. gada 9. novembrī.

Born on September 20, 1925 in Riga in the family of Latvian modernist classic painter

Otto Skulme and sculptor Marta Skulme.

Latvian painter, one of the most significant and active creators of

Soviet cultural life in Soviet times.

Graduated from the Department of Monumental Painting of the Latvian Academy of Arts (1949) and graduated from the Ilya Repin State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture in Leningrad (now St. Petersburg; 1955).

She has regularly participated in exhibitions and created solo exhibitions. She has led the Latvian Artists' Union from 1977 to 1992, purposefully supporting modern art and promoting the flourishing of Art Days. Contributed to the Awakening. Jamma Skulme has an invaluable role in the development of Latvian art and public life in Latvia in the second half of the 20th century. As a member of the Supreme Soviet of the USSR and the People's Deputy, he has actively participated in the democratic processes of reconstruction and openness of Mikhail Gorbachev.

Jemma Skulme's works are in the collection of the Latvian Artists' Union Museum, the collection of the Latvian National Museum of Art, the State Tretyakov Gallery in Moscow (Russia), the Ratgers University Zimmerly Art Museum (USA) and private collections - the Zuzani Collection (Latvia) and abroad.

Awards

Order of the Three Stars (1995); People's Artist of the Latvian SSR (1976), USSR State Prize (1984), Cabinet of Ministers Award (2009), in 2019 - Purvītis Award for lifetime contribution.

 

Solo exhibitions

 

  • The artist has organized solo exhibitions in Riga (1968, 1985, 1992, 1994, 1995); Switzerland and Milan (1971); Vilnius (1976); Calais (France, with O. Apple); Fredrikstad (Norway, 1994, 1995); In Cesis (1996); Kiev (1997), also galleries in Germany, Austria, Canada and the USA.

  • The artist's works are in the collection of the Latvian State Museum of Art, the Museum of the Latvian Artists' Union,), the Ratgers University Zimmerley Art Museum (USA), the Tretyakov Gallery (Russia).

  • Her works are also in the private collections of individuals, including the President of Russia and the Queen of Denmark, in Latvia - in the Zuzāni collection, etc.

 

She died on November 9, 2019.