Jānis Anmanis

Gleznotājs dzimis 1943. g. 6. decembrī.

Tēvs Heincs Mahačeks, rakstnieks; māte, kalpotāja.


Beidzis: J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1963. gads); Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas (LVMA) Rūpnieciskās mākslas nodaļu (1969. gads).
Komponists, dzejnieks, gleznotājs, mentors, menedžeris.

Savos darbos strādā dažādās tehnikās – akvarelī, pastelī un grafikā, rada arī mini skulptūras strādājot kā ar eļļas krāsām tā akvareli .

Mākslinieks darbojas gan miniatūrā, gan monumentālā glezniecībā. Mākslas darbu tēmas ir ļoti atšķirīgas – gan ainavas, gan klusās dabas, gan portreti un kompozīcijas.

Mākslinieks ir vairāku dzejoļu un pasaku grāmatu autors, komponē arī mūziku. Jānis Anmanis regulāri piedalās grupu izstādēs un plenēros kopš 1965. gada. 


Gleznotāja izstāžu darbība ir plaša -  Japāna, ASV, Indija, Francija, Islande, Birma, Anglija, Vācija, Itālija, Somija, Ungārija, Šveice, Beļģija, Krievija, Lietuva, Igaunija u.c. eksponēti gleznotāja darbi. Aptuveni 400 izstādes, pāri par 30 personālizstādēm, nozīmīgākās :
1965. g. izstāde Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA)
1972. g. izstāde Aizrobežu mākslas muzejā, kuru apmeklēja 36 000 cilvēku;
1972. g. Bulgārijā Sofijā, izstāde: “Kalēji”, kurā ieguva 2. prēmiju. u.c.
Pēdējā ievērojamākā izstāde - 2017.g. Sv. Pētera Baznīcā izstāde “Jānis Anmanis un draugi. Zelta aka” eksponēti 33 mākslinieku 140 darbi.

 

Kopš 1965. gada palīdz bērniem raisīt savu māksliniecisko fantāziju Mākslinieciskās fantāzijas akadēmijā ; vada Latvijas jauno talanu meistarklasi glezniecībā. 2008. G. nodibināja Jāņa Anmaņaa Jauno talantu atbalsta fondu. Organizē konkursu „Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā”. 
Organizējis Latvijas Mākslas dienas, kā arī citus mākslas dzīves pasākumus , piem. ar mākslinieka līdzdalību Latvijas Dailes teātrī iestudētas divas lugas, strādājis Rīgas kinostudijā, Televīzijā, darbojies kā izstāžu kurators Muzikālajā centrā “Vernisāža”.


Grāmatu autors: „ Bolero”,  „222 haiku par mīlestību, zemi, visumu un sievieti” , „ Eju pa varavīksni”; „Cilvēks un spārni”,  „Nepaej garām mīlestībai”, „ Trīsrindes”, „ Pirms un pēc gleznas”,  „Zelta sonāte”, „Bildes un haikas”, „Tango ar mūzu” u.c. 
Edgara Iltnera prēmijas laureāts; 
1999. g.piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis
2003.g. piešķirts Taivanas starptautiskais draudzības ordenis
2013.g. pieškirta Margaritas Stārastes medaļa
2013.g. saņēmis „Lāčpēša” Goda zīmi.

The painter was born in 1943. December 6.

Father Heinz Makachek, writer; mother, servant.
 

Graduated from: J. Rozentāls Riga Art High School (1963); Department of Industrial Art of the Latvian State Academy of Arts (LVMA) (1969).
 

Composer, poet, painter, mentor, manager.

In his works he works in various techniques - watercolor, pastel and graphics, he also creates mini sculptures working with both oil and watercolor.

The artist works in both miniature and monumental painting.

The themes of the works of art are very different - landscapes, still lifes, and portraits and compositions.

The artist is the author of several books of poems and fairy tales, also composes music.

Jānis Anmanis regularly participates in group exhibitions and plein airs since 1965.
 

The painter's exhibitions are extensive - Japan, USA, India, France, Iceland, Burma, England, Germany, Italy, Finland, Hungary, Switzerland, Belgium, Russia, Lithuania, Estonia, etc. exhibited works of the painter. About 400 exhibitions, over 30 solo exhibitions, the most significant:
1965 exhibition at the Latvian Academy of Arts (LAA)
1972 an exhibition at the Museum of Foreign Art, which was visited by 36,000 people;
1972 In Sofia, Bulgaria, exhibition: "Blacksmiths", which won the 2nd prize. u.c.
The last notable exhibition - 2017. Sv. The exhibition “Jānis Anmanis and Friends. Zelta aka ”exhibits 140 works by 33 artists.

 

Helps children arouse their artistic fantasy at the Artistic Fantasy Academy since 1965; leads a master class in painting in Latvia's young talents. In 2008, he founded the Jānis Anmanas Young Talents Support Fund. Organizes the competition "Jāzeps Pīgožnis Prize in Latvian Landscape Painting".
Organized Latvian Art Days, as well as other art life events, e.g. With the participation of the artist, two plays have been staged at the Latvian Art Theater, he has worked at the Riga Film Studio, Television, and worked as an exhibition curator at the Musical Center “Vernisāža”.

 

Author of the books: "Bolero", "222 haiku about love, earth, universe and woman", "Walk through the rainbow"; "Man and Wings", "Don't Miss Love", "Three Rows", "Before and After Painting", "Golden Sonata", "Pictures and Haiku", "Tango with a Muse", etc.
Laureate of the Edgar Iltner Prize;
Awarded the Order of the Three Stars in 1999
2003 awarded the International Order of Friendship of Taiwan
2013 awarded the Margarita Stāraste Medal
2013 received the "Lāčpēsis" Badge of Honor.